• Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Baratootaa fi Hojjatootni Yunivarsitii Harraambee Kaampaasii Adaamaa Duulaan Biqiltuu Dhaaban.
Sagantaa hawaasni yunivarsitii Harraambee Kaampaasii Mummichaa gaara bokkuurratti biqiltuu dhaabuun ashaaraasaanii itti kaa’an kanarratti hooggantootni, barsiiftotni,akkasumas barattootni kaampaasichaa argamaniiru.
Labsii ashaaraa magariisaa dabre hordofee yunivarsitiin Harraambee yeroo garagaraatti gahee irraa eeggamu bahataa tureera jedhan,pirezdaantii Ittaanaan tajaajila hawaasaa yunivarsitichaa doktar Faxxanaa Raggaasaa.Marsaa kanaanis ashaaraa yunivarsitichaa kaa’uuf sagantaan kun qophaa’uu ibsan.
Yuunivarsiitichi gahee humnaa fi beekkumsaan hirmaachuu maddiitti faayidaa biqiltuu dhaaabuun argamuu fi ilmi namaa umama kunuunsee walta’uun haala itti jiraachuu qaburrattis hubannoo cimsuu fi itti fufiinsaan gorsa kennuurratti hojjataa jiras jedhan doktar Faxxanaan.
Tajaajila lammummaa damee bu’uuraalee misoomaatiin jiru,harka qalleeyyii deeggaruu fi qonnaan bultootni lafasaanirraa misoomaaf kaafaman haala misooma garagaraa itti raawwatanii fi jijjiirama olaanaa fiduu danda’anirrattis leenjii kennuu kaasan.
Hirmaattotni sagantichaa gama isaaniitiin carraa kana argatanii ashaaraasaanii kaa’uutti gammachuu itti dhagahame ibsanii,gama kanaan gahee fakkeenyummaa bahachuu fi kunuunsuun dhaloota ittaanutti dabarsuufis qophii ta’uu himan.
Hundumtuu tokko ta’ee hojicharrati yoo bobba’e jijjiirama dhufe daran muldhisuu akka danda’amus eeraniiru.
Hagayya 21, 2014
Yunivarsiitii Harraambee/Adaamaa

Leave a Reply