• Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Hojiin Tola Oltuummaa Nama badhaasissa!
Hojiin hojii Hunda dursuu Hojii Namoomaatti!
Abbaan Qabeenyaa fi Hojii Raawwachiisaa Ol’aanaa Yunivarsiitii Harraambee Obbo Fayissaa Ararrsaa fi Waliitti Qabaan Boordii Waldaa Qaxxaamura Diimaa G/sh/bahaa Hojii Waldaa Qaxxaamura Diimaa kessatti Waggoota Sodoomii sadiif hojachaa turaniif badhaasa argatan! Qabeenyii Tajaajila Ummataaf oluu kanaan Mirkanaa’aa!
Muddee 21,2014 ALI
Adaamaa

Leave a Reply