Tajaajila Hawaasaatiif Dursa Kennina!
Hojii Tajaajila Hawaasaa Yuniivarsiitii Harraambee!
Yunivarsitiin Harraambee Waajjira Dhimma Dubartootaa fi Da’imani, fi Waajjiiraa Dargaaggoo Aanaa Martii Ijaarsisaa ture Xumuree Bulchiinsa Aanaa Martiitiif Kenne jira!
Onkololeessa 04, 2014
Godina Arsii, Aanaa Martii.

Leave a Reply