• Post category:News
  • Post comments:0 Comments
Yuunivarsiitiin Harraambee, barataa Raajii Ashannaafii barnoota digirii 3ffaaf gara Ameerikaatti imaluuf Birrii kuma 100fi kuma 50 kennuun sagantaa gaggeessuu qopheesse.
Yuunivarsiitii Saayinsiifi Teknooloojii Adaamaa irraa barana qabxii olaanaa A+ 60 fiduun kan eebbifame barataa Raajii Ashannaafii, biyya Ameerikaa Yuuniversiitii MIT jedhamutti digirii 3ffaa barachuuf carraa iskoolaarii argachuu isaa ni yaadatama.
Abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaafi hawaasni yuunivarsiitichaas barataa Raajii Ashannaafiif sagantaa gaggeessaa qopheessaniiru.
Hundeessaafi abbaan qabeenyaa Yuunivarsiitii Harraambee obbo Fayyisaa Araarsaa, barataa qaroo biyyaa ta’e kanaaf gaggeessaatu mala jechuun Birri kuma 100fi kuma 50 kennuun gaggeeessaniiru.
Kaayyoo Waldaan Misooma Oromiyaa dhaloota ijaaruuf qabatee hojjechaa ture ijaan arguutti gammaduu kan himan obbo Fayyisaan, barnootaafi barataa deeggaruun egeree biyyaaf kaa’a kaa’uudha; kanaafis, hunduu barachuu barattootaa tumsuu akka qabuus dhaamaniru.
Obbo Fayyisaa Araarsaa, Raajii gaggeessees biraa hin hafuu, achittis deeggaruuf qophiidhaa jedhaniiru.
Sagantaa gaggeessaa kanarratti Daarikteerri Olaanaa WMO obbo Dajanee Itichaa, WMO’n dhaloota aadaafi duudhaa Oromummaa gonfateefi saayinsii ammayyaanis addunyaarratti dorgomaa ta’an horachaa jiraachuu himuun, barataa Raajii Ashannaafiis, kanneen keessaa tokkoo jedhan.
Hawaasni hunduu manneen barnootaa bultii addaa tumsuun Raajii Ashannaafii kumaatamaan horachuuf kan gargaaru ta’uus obbo Dajaneen himaniiru.
Barataa Raajii Ashannasfiis, gaggeessaa hawaasni Yuunivarsiitii Harraambee taasisaniifiif galateeffachuun, icciitiin milkaa’ina koo gorsaa dhaga’uufi cimee hojjechuuti jedheera.
Hagayya 11, 2022
Adaamaa

Leave a Reply